Kas yra AZO NOX?

„AZO NOX“ – pramonėje plačiai naudojami amoniakinio vandens ar karbamido pagrindu gaminami cheminiai produktai, mažinantys kenksmingų azoto oksidų (NOx) dujų emisiją pramonėje ir kurą deginančiuose įrenginiuose.

Griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai skatina imtis ryžtingų veiksmų, užtikrinant gamtai ir žmogaus sveikatai kenksmingo smogo bei rūgščiojo lietaus susidarymo prevenciją. „AZO NOX“ cheminių produktų grupė padeda sumažinti kenksmingų dalelių – azoto oksidų išsiskyrimą į atmosferą vykstant degimo procesui. Šie „Gaschemos“ produktai, gaminami pasitelkiant specialias technologijas, plačiai naudojami energetikos pramonėje, termofikacinėse jėgainėse, pramoninėse katilinėse, atliekų perdirbimo gamyklose, cemento krosnyse, laivybos sektoriuje.

Pagrindiniai būdai, leidžiantys sumažinti NOx emisiją, yra SCR (selektyvusis katalizinis redukavimas) ir SNCR (selektyvusis nekatalizinis redukavimas). Į šias sistemas įpurškiami amoniako ar karbamido tirpalai, kurie padeda sumažinti azoto oksidų išsiskyrimą iki 95 %.

Diegiant taršą mažinančias technologijas, ne mažiau svarbu pasirinkti patikimą ir kokybišką reagentą. „Gaschema“ siūlo Jums įsigyti taršą mažinančius produktus, pagamintus karbamido arba amoniako pagrindu, tokius kaip „AZO NOX AV1“, „AZO NOX AV2“, „AZO NOX AUS20“ ar „AZO NOX AUS40“. Tačiau galime pasiūlyti ir individualiai Jums pritaikytus produktus, t. y. galime pagaminti tokios koncentracijos taršą mažinantį produktą, kokio reikia priklausomai nuo Jūsų įmonės specifikos, pajėgumo ar technologinių reikalavimų.

Produktai ir transportavimo talpos

AZO NOX AV1

Iki 25 % koncentracijos amoniako vandens tirpalas. Mažesnės koncentracijos amoniako vandens pagrindu gaminamas tirpalą yra paprasčiau trasportuoti ir saugoti. Dėl šių priežasčių jis dažniau transportuojamas į užsienį.

Produkto transportavimas turi atitikti ADR/RID keliamus saugumo reikalavimus

 • ADR/RID klasė 8;
 • UN identifikavimo numeris 2672;
 • Pakavimo klasė III;
 • Klasifikacijos kodas C5.

Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą.

 • Nesupakuotas produktas transportuojamas pagal II priede MARPOL73/78 ir IBC kodeksą. Supakuotiems kroviniams kodeksas netaikomas.
Įpakavimas Kiekis Dėžėje Padėkle

„AV1“ IBC konteineris

1000 l

„AV1“ autocisterna

24 000 l

AZO NOX AV2

Daugiau kaip 25% koncentracijos amoniako vanduo. Amoniakas yra degus produktas, todėl didesnės koncentracijos amoniako vandens tirpalui reikalingos specialios laikymo sąlygos.

Produkto transportavimas turi atitikti ADR/RID keliamus saugumo reikalavimus

 • ADR/RID klasė 8;
 • UN identifikavimo numeris 2672;
 • Pakavimo klasė III;
 • Klasifikacijos kodas C5.

Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą.

 • Nesupakuotas produktas transportuojamas pagal II priede MARPOL73/78 ir IBC kodeksą. Supakuotiems kroviniams kodeksas netaikomas.
Įpakavimas Kiekis Dėžėje Padėkle

„AV2“ IBC konteineris

1000 l

„AV2“ autocisterna

24 000 l

AZO NOX AUS 20

20% karbamido tirpalas, naudojamas kenksmingų azoto oksidų kiekiui pramoninėse degimo krosnyse ir gamyklose sumažinti. Naudojamas tiek SCR, tiek SNCR sistemose.


AZO NOX AUS 40

40% karbamido tirpalas, įprastai naudojamas pramoninėse degimo krosnyse, gamyklose bei dyzeliniuose laivų varikliuose.

Laivų dyzeliniai varikliai pasižymi aukštu efektyvumu naudojant žemos kokybės kurą – mazutą. Tačiau pagrindinis šių variklių trūkumas – didelis išmetamųjų dujų (NOx) emisijos kiekis, viršijantis autotransporto ar elektros jėgainių NOx emisiją. Tarptautinė laivybos organizacija (angl. International Maritime Organization – IMO), kontroliuojanti MARPOLO konvenciją (žr. priedą Nr. 6), įsigaliojusią nuo 2005 m. gegužės 19 d., yra įsipareigojusi sumažinti laivų, pagamintų nuo 2000 m. sausio 1 d. ir kurių varikliai viršija 130 kW, išmetamųjų dujų (NOx) emisijos kiekį.

Nors „AUS 40“ turi specifinį kvapą, tačiau yra plačiai naudojamas dėl šių savybių:

 • Nėra toksiškas;
 • Saugus eksploatuoti;
 • Aplinkos temperatūroje neišsiskiria amoniakas.

SCR veikimo principas
Siekiant sumažinti NOx emisiją, laivų varikliuose naudojama SCR sistema, kurios efektyvumas siekia iki 99 %.

1 – karbamido tirpalo („AUS 40 %“) talpa;
2 – siurblys;
3 – srauto debitas;
4 – karbamido tirpalo („AUS 40 %“) išpurškimas;
5 – statinis sumaišymas;
6 – suspaustas oras;
7 – SCR katalizatorius;
8 – oksidacijos katalizatorius;
9 – slopintuvas;
10 – NO analizatorius.

40 % karbamido tirpalas („AUS 40 %“) iš talpos (1) siurbliu (2) tiekiamas į purkštukus (4), pro kuriuos yra įpurškiamas į išmetamąsias dujas (NOx). Išmetamosios dujos (NOx) prieš statinį dujų sumaišymą (5) patenka į srauto paskirstymo elementus (3), kad būtų suformuotas linijinis srautas. Dujų mišinys patenka į katalizatoriaus bloką, kurį sudaro SCR (7) ir oksidavimo (8) katalizatoriai. Pagrindinė SCR katalizatoriaus (7) funkcija – kenksmingas išmetamąsias dujas (NOx) paversti nekenksmingais elementais N2 ir H2O:

1) 4NO + 4NH3 −> 4N2 + 6H2O

2) 6NO2 + 8NH3 −> 7N2 + 12H2O

Kaip matyti iš aukščiau pateiktų reakcijų, mažinant išmetamąsias dujas (NOx) reikalingas amoniakas, t. y. 40 % karbamido tirpalas („AUS 40“) aukštoje temperatūroje skyla į amoniaką (NH3), kuris reaguoja su kenksmingomis NOx dujomis.

Pagrindinė oksidavimo katalizatoriaus (8) funkcija − degimo proceso metu susidariusius elementus, t. y. anglies monoksidus (CO) ir dujinės fazės angliavandenilius (CH) paversti netoksiškomis dujomis, t. y. anglies dioksidu (CO2) ir vandens garais (H2O).

(1) CO+1/2O2 −> CO2

(2) [Angliavandeniliai] + O2 −> CO2 + H2O

Kad išmetamosios dujos būtų efektyviau paverčiamos netoksiškomis, į sistemą papildomai tiekiamas oras (6).Naudojant SCR sistemą laivuose, itin sumažinamos ir kontroliuojamos šios medžiagos: NOx dujos, anglies monoksidai (CO) ir angliavandeniliai (CH).

http://www.imo.org/ (Informacija apie 6 priedą IMO)
https://www.dieselnet.com (Informacija apie oksidacijos katalizatorius)


DUK

Kas yra azoto oksidai (NOx)?

SCR sistema NOx emisijai mažinti

SNCR sistema NOx emisijai mažinti