Kas ir AZO NOX?

“AZO NOX” – rūpniecībā plaši izmantoti ķīmiskie produkti uz amonjaka ūdens vai karbamīda bāzes, kas samazina kaitīgo slāpekļa oksīdu (NOx) gāzu emisiju rūpniecībā un degvielas sadedzināšanas iekārtās.

Vides aizsardzības prasības, kas kļūst aizvien stingrākas, rosina spert apņēmīgus soļus, lai nodrošinātu dabai un cilvēka veselībai kaitīgā smoga un skābā lietus rašanās prevenciju. “AZO NOX” ķīmisko produktu grupa palīdz samazināt kaitīgo daļiņu – slāpekļa oksīdu izdalīšanos atmosfērā degšanas procesa laikā. Šie “Gaschema” produkti, kas tiek ražoti, izmantojot speciālas tehnoloģijas, plaši izmantojami enerģētikas rūpniecībā, termofikācijas spēkstacijās, rūpnieciskās katlumājās, atkritumu pārstrādes rūpnīcās, cementa krāsnīs un kuģniecības nozarē.

Galvenie paņēmieni, kas ļauj samazināt NOx emisiju, ir SCR (selektīvā katalītiskā redukcija) un SNCR (selektīvā nekatalītiskā redukcija). Šajās sistēmās tiek iesmidzināti amonjaka vai karbamīda šķīdumi, kuri palīdz samazināt slāpekļa oksīdu izdalīšanu līdz 95 %.

Ieviešot piesārņojumu samazinošas tehnoloģijas, ne mazāk svarīgi izvēlēties uzticamu un kvalitatīvu reaģentu. “Gaschema” piedāvā jums iegādāties piesārņojumu mazinošus produktus, kas ražoti uz karbamīda vai amonjaka bāzes: “AZO NOX AV1”, “AZO NOX AV2”, “AZO NOX AUS20” vai “AZO NOX AUS40”. Tomēr varam piedāvāt arī individuāli jums pielāgotus produktus, t. i., varam ražot tādas koncentrācijas piesārņojuma samazināšanas produktu, kāds nepieciešams jūsu uzņēmuma specifikai, jaudai vai tehnoloģiskajām prasībām.

Produkti un transportēšanas tvertnes

AZO NOX AV1

Līdz 25 % koncentrācijas amonjaka ūdens šķīdums. Uz mazākas koncentrācijas amonjaka ūdens bāzes ražoto šķīdumu ir vieglāk transportēt un glabāt. Šo iemeslu dēļ tas biežāk tiek transportēts uz ārzemēm.

Produkto Produkta transportēšanai ir jāatbilst ADR / RID izvirzītajām drošības prasībām

 • ADR/RID klase 8;
 • ANO identifikācijas numurs 2672;
 • iepakojuma klase III;
 • klasifikācijas kods C5.

Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam.

Neiepakots produkts jātransportē atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam. Iepakotām kravām kodekss netiek piemērots.


AZO NOX AV2

Amonjaka ūdens, kura koncentrācija lielāka par 25 %. Amonjaks ir degošs produkts, tāpēc augstākas koncentrācijas amonjaka ūdens šķīdumam ir nepieciešami speciāli glabāšanas apstākļi.

Produkta transportēšanai ir jāatbilst ADR / RID izvirzītajām drošības prasībām

 • ADR/RID klase 8;
 • UN identifikācijas numurs 2672;
 • iepakojuma klase III;
 • klasifikācijas kods C5.

Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

 • Neiepakots produkts jātransportē atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam. Iepakotām kravām kodekss netiek piemēro
Iesaiņošana Daudzums Kastē Paletē

„AV2“ IBC konteineris

1000 l

„AV2“ autocisterna

24 000 l

AZO NOX AUS 20

20 % karbamīda šķīdums, ko izmanto kaitīgo slāpekļa oksīdu daudzuma samazināšanai rūpnieciskās sadedzināšanas krāsnīs un rūpnīcās. Var izmantot gan SCR, gan SNCR sistēmās


AZO NOX AUS 40

40 % karbamīda šķīdums, ko parasti izmanto rūpnieciskās sadedzināšanas krāsnīs, rūpnīcās un kuģu dīzeļdzinējos.

Kuģu dīzeļdzinējiem raksturīga augsta efektivitāte, izmantojot zemas kvalitātes kurināmo – mazutu. Bet galvenais šo dzinēju trūkums – liela izplūdes gāzu (NOx) emisija, kas pārsniedz autotransporta vai elektrostaciju NOx emisiju. Starptautiskā Jūrniecības organizācija (angļu val. International Maritime Organization – IMO), kura kontrolē MARPOLO konvenciju (skat. 6. pielikumu), kas ir spēkā kopš 2005. gada 19. maija, ir uzdevusi samazināt pēc 2000. gada 1. janvāra ražoto kuģu, kuru dzinēji pārsniedz 130 kW, izplūdes gāzu (NOx) emisijas daudzumu.

Kaut arī “AUS 40” ir specifiska smaka, tomēr tas plaši tiek izmantots šādu īpašību dēļ:

 • nav toksisks;
 • drošs ekspluatācijā;
 • vides temperatūrā neizdalās amonjaks.

SCR darbības princips
Lai samazinātu NOx emisiju, kuģu dzinējos tiek izmantota SCR sistēma, kuras efektivitāte sasniedz līdz 99 %.

1 – karbamīda šķīduma (“AUS 40 % ”) tvertne;
2 – sūknis;
3 – plūsmas debits;
4 – karbamīda šķīduma (“AUS 40 %”) izsmidzināšana;
5 – statiskā sajaukšana;
6 – saspiests gaiss;
7 – SCR katalizators;
8 – oksidācijas katalizators;
9 – slāpētājs;
10 – NO analizators.

40 % karbamīda šķīdumi (“AUS 40 %”) no tvertnes (1) ar sūkni (2) tiek padots uz iesmidzinātājiem (4), caur kuriem tiek iesmidzināts izplūdes gāzēs (NOx). Izplūdes gāzes (NOx) pirms statiskas gāzes sajaukšanas (5) iekļūst plūsmas sadales elementos (3), lai tiktu veidota lineāra plūsma. Gāzu maisījums nonākt katalizatora blokā, kuru veido SCR (7) un oksidācijas (8) katalizatori. Galvenā SCR katalizatora (7) funkcija – kaitīgās izplūdes gāzes (NOx) pārvērst nekaitīgos elementos N2 un H2O:

1) 4NO + 4NH3 −> 4N2 + 6H2O

2) 6NO2 + 8NH3 −> 7N2 + 12H2O

Kā redzams no iepriekš parādītajām reakcijām, lai samazinātu izplūdes gāzes (NOx), nepieciešamais amonjaks, t. i., 40 % karbamīda šķīdums (“AUS 40”) augstā temperatūrā sadalās amonjakā (NH3), kurš reaģē ar kaitīgajām NOx gāzēm.

Galvenā oksidācijas katalizatora (8) funkcija − sadegšanas procesa laikā radušos elementus, t. i., oglekļa monoksīdus (CO) un gāzveida fāzes ogļūdeņražus (CH), pārvērst netoksiskās gāzēs, t. i., oglekļa dioksīdā (CO2) un ūdens tvaikos (H2O).

(1) CO+1/2O2 −> CO2

(2) [Ogļūdeņraži] + O2 −> CO2 + H2O

Lai izplūdes gāzes efektīvāk tiktu pārvērstas netoksiskās gāzēs, sistēmā papildus tiek padots gaiss (6). SCR sistēmu izmantojot kuģos, stipri tiek samazinātas un kontrolētas šādas vielas: NOx gāzes, oglekļa monoksīdi (CO) un ogļūdeņraži (CH).

http://www.imo.org/ (Informācija par IMO 6. pielikumu)
https://www.dieselnet.com (Informācija par oksidācijas katalizatoriem)


BUJ

Kas ir slāpekļa oksīds (NOx)?

SCR sistēma NOx emisijas samazināšanai

SNCR sistēma NOx emisijas samazināšanai